Informace odboru


Náplň a činnosti odboru životního prostředí

ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANY PŘÍRODY - vedoucí oddělení Ing. Míček

Úsek lesního hospodářství - Ing. Pavlov

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Rozhodování o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1ha
 • Rozhodování o dočasném omezení vstupu do lesa
 • Rozhodování o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • Rozhodování o pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Prohlašování pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Vydávání souhlasů k územnímu rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj
 • Vydávání souhlasů k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • Vydávání licence odborného lesního hospodáře
 • Stanovení podmínek pro konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • Vydávání výjimek ze zákazu některých činností v lese
 • Vedení evidence nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Zajišťování zpracování lesní hospodářské osnovy
 • Ukládání pokut
 • Dozorová činnost

Zákon č. 149/2002 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesích dřevin

 • Příjem oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu
 • Vystavování potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin
 • Vedení evidence o vystavených potvrzeních o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin
 • Ukládání pokut
 • Dozorová činnost

Úsek ochrany zvířat proti týrání - Ing. Pavlov

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v úplném znění zákona 77/2004 Sb.

 • Projednávání přestupků na úseku ochrany zvířat
 • Projednávání správních deliktů dle § 27 zákona
 • Provádění zvláštních opatření dle § 28a zákona

Úsek rybářství - Ing. Pavlov, pí. Klimovičová

Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

 • Vydávání a odebírání rybářských lístků ve správním obvodu Městského úřadu Břeclav
 • Ustanovování, odvolávání a rušení rybářskou stráží
 • Vedení evidence rybářských stráží

Úsek myslivosti - Ing. Míček

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve zněné pozdějších předpisů

 • Uznávání honiteb a registrace honebních společenstev
 • Vedení rejstříku honebních společenstev
 • Vydávání loveckých lístků pro české občany a pro cizince
 • Povolování snížení stavů zvěře v honitbách dle § 39 zákona
 • Vyjadřování k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let u spárkaté zvěře
 • Povolování lovu poraněné zvěře dle § 40 zákona
 • Nařizování omezení nebo zákazu vstupu do honitby dle § 9 odst. 3 zákona
 • Ustanovování mysliveckou stráží
 • Ustanovování mysliveckých hospodářů
 • Vedení evidence o využití honiteb dle § 34 zákona
 • Projednávání přestupků dle § 63 zákona
 • Projednávání správních deliktů dle § 64 zákona
 • Dozorová činnost

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu - pí. Klimovičová

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Udělování souhlasů ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • Ukládání změny kultury zemědělské půdy na pozemcích nad 1 ha
 • Udělování souhlasů k návrhům vedení nadzemních a podzemních vedení
 • Udělování souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do výměry 1 ha
 • Rozhodování v pochybnostech o tom, zda jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • Dozorová činnost
 • Ukládání pokut
 • Vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí
 • Udělování souhlasů k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů vycházejících ze schválených územních plánů obcí

Úsek ochrany přírody a krajiny - Ing. Nováková

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Břeclav
 • Přijímání oznámení o pěstebních zásazích a to při správě vodních toků, elektrizační a plynárenské soustavy na území v působnosti obecního úřadu z rozšířenou působností Břeclav
 • Přijímání oznámení o kácení dřevin z bezpečnostních důvodů v působnosti obecního  úřadu s rozšířenou působností Břeclav
 • Vyjadřování k investičním záměrům z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • Vydávání výjimek ze zakázaných činností v přírodním parku Niva Dyje
 • Vydávání souhlasů k zásahům do významných krajinných prvků v oblastech mimo Naturu 2000, které by na ně mohly mít negativní vliv
 • Dozorová činnost

Úsek odpadového hospodářství - Ing. Hanáčková

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t za rok
 • Vydávání souhlasů k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do 100 t za rok
 • Vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
 • Zpracovávání hlášení o produkci a nakládání s odpady od  firem 
 • Provádění kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství
 • Ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání za porušení povinností v oblasti odpadového hospodářství

ODDĚLNÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A OVZDUŠÍ - vedoucí oddělení pí. Bílková

Úsek vodního hospodářství - pí. Bílková, Ing. Suchá, Létalová, DiS., p. Goldman, DiS.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Povolování nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • Povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění
 • Povolování vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 • Stanovování ochranných pásem vodních zdrojů
 • Vydávání souhlasů ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, ale které mohou ovlivnit vodní poměry
 • Vydávání vyjádření k záměrům provedení změn nebo odstranění stavby nebo zařízení, nebo k provádění jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry
 • Výkon speciálního stavebního úřadu
 • Výkon funkce povodňového orgánu v období mimo povodeň
 • Provádění vodoprávního dozoru
 • Ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Povolování vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, do kanalizace
 • Ukládání pokut

 Úsek ochrany ovzduší - pí. Oslzlá

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

 • Vydávání závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • Vydávání vyjádření k závaznému stanovisku, které vydává Krajský úřad k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k řízením podle stavebního zákona
 • Vydávání vyjádření k záměrům, provedení změn či změnám  užívání stavby, nebo k provádění činnosti v rámci ochrany ovzduší
 • Vedení a zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • Vyjadřování k investičním záměrům z hlediska ochrany ovzduší
 • Projednávání  přestupků v rozsahu své působnosti
 • Ukládání pokut dle § 25 zákona o ochraně ovzduší
 • Spolupráce s inspekcí při řešení porušení povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Provádění kontrol provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a ukládání pokut za porušení povinností
 • Zpřístupňování informací  o podaných žádostech o vydání závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší

Další činnosti

Projednávání dalších přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě - úmyslné neoprávněné vystupování jako veřejný činitel
 • Přestupky na úseku vodního hospodářství
 • Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství
 • Přstupky na úseku ochrany přírody a krajiny
 • Přestupky v přírodním parku Niva Dyje
 • Přestupky na úseku geologie
 • Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy - porušení povinnosti nebo nedodržení zákazu stanoveného zákonem o střelných zbraních a střelivu
 • Přestupky na úseku ochrany životního prostředí
 • Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě související s činností odboru
 • Vyřizování stížností týkajících se činnosti odboru
 • Poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1990 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Dohled nad provozováním Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech