Jaká je výše poplatku v případě odhlášení z trvalého pobytu nebo přihlášení se k trvalému pobytu v průběhu kalendářního roku a jaká je splatnost poplatku v takových případech?


V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poplatkové povinnosti rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Příklad: odhlášení tr. pobytu 15.6., rozhodný pro stanovení popl. povinnosti je poslední den v měsíci, proto se měsíc červen pro pop. povinnost již nezapočítává a alikvotní výše poplatku po odhlášení činí 200,00 Kč tj. poplatek za 5 měsíců

Příklad: přihlášení se k tr. pobytu 15.6., rozhodný pro stanovení popl. povinnosti je poslední den v měsíci, proto se poplatková povinnost počítá již za měsíc červen a alikvotní výše poplatku po přihlášení činí 280,00 Kč tj. poplatek za 7 měsíců

Poplatek za daný kalendářní rok je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31.5. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.