Kdo je osvobozen od poplatku ze psů?


  • Na období 1 roku osoba, která nechá drženého psa identifikovat čipem (jedná se o rok následující po roce čipování u s městem smluvně dohodnutého veterinárního lékaře - MVDr. Pavel Stehlík, MVDr. Jiří Krabička, MVDr. Jiří Zíma, MVDr. Nesňal, Veterinární klinika Za Kasárnami 3344 (MVDr. Jašková, MVDr. Uzlová).
  • Na období 1 roku osoba, která převezme psa z útulku pro psy, zřízeného městem Břeclav – útulek Bulhary (jedná se o rok následující po roce převzetí z útulku).

Osvobození z poplatku je poplatník povinen prokázat nejpozději do 31. března. V případě, že nárok na osvobození vznikne v průběhu roku, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti zakládající tento nárok.

Nárok na osvobození v příslušném kalendářním roce nevzniká, má-li poplatník ke dni 31.12. předcházejícího kalendářního roku evidován nedoplatek z místního poplatku ze psů.

  • Jiné osvobození: dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 8/2010