Kdo platí poplatek za komunální odpady?


  • fyzické osoby, které mají v Břeclavi trvalý pobyt, trvalým pobytem se ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí, může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným, orientačním, evidenčním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle ustanovení § 65 a následně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Místní poplatek platí fyzická osoba pouze v místě svého trvalého pobytu bez ohledu na skutečnost, zda se v místě trvalého pobytu zdržuje.

  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (v praxi to znamená, že poplatek bude zaplacen jedním ze spoluvlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost i všech ostatních) a to ve výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, pro účely poplatkového řízeníjsou povinni zvolit si společného zástupce, pokud tak neučiní ani na výzvu, je správce poplatku oprávněn rozhodnutím určit sám společného zástupce, které doručí všem vlastníkům.