Kdy a jak zaplatit poplatek?


Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnosti po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnosti vznikla.

Poplatek lze zaplatit bezhotovostně na č.ú. 526651/0100 KB Břeclav, prostřednictvím přihlášky k SIPO, která je k dispozici k vyplnění na podatelně a ekonomickém odboru MěÚ Břeclav nebo v hotovosti na pokladně města Břeclav.

U bezhotovostního způsobu placení je nutno uvést variabilní symbol, který je držiteli psa přidělen při přihlášení psa.