Kdy musím živnostenskému úřadu oznamovat zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně?


Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR.

Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách.

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně se podává v písemné formě a lze ho učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Oznámení provozovny musí obsahovat:

  • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení fyzické osoby
  • identifikační číslo osoby (IČO)
  • sídlo právnické osoby nebo trvalý pobyt, popř. místo podnikání fyzické osoby
  • zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen
  • zahraniční osoba zřizující organizační složku její umístění na území České republiky
  • adresu provozovny, identifikační číslo provozovny(IČP), bylo-li přiděleno
  • předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné i obor činnosti
  • datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Správní poplatky není stanoven.

Obsahuje-li oznámení o provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, zaeviduje živnostenský úřad provozovnu neprodleně v živnostenském rejstříku a o zápisu provozovny písemně vyrozumí podnikatele.

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovně. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle z.č. 183/2006 Sb., tzv. stavebního zákona), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty).

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle předešlé věty po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO) a identifikačním číslem provozovny (IČP). Stánek a obdobné zařízení (např. pojízdná prodejna) musí být dále označen údajem o místě podnikání, sídle nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli; prodejní nebo provozní dobou nemusí být označen stánek nebo obdobné zařízení.

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.