Kolik činí výše poplatku?


Sazba poplatku ve městě Břeclav se řídí trvalým pobytem či sídlem poplatníka (není rozhodné zda se držitel, popř. pes v místě trvalého pobytu či sídla zdržuje) a to :

  • rodinný dům za jednoho psa 500,- Kč za kalendářní rok za druhého a každého dalšího psa 700,- Kč za kalendářní rok
  • ostatní domy za jednoho psa 1000,- Kč za kalendářní rok za druhého a každého dalšího psa 1500,- Kč za kalendářní rok

Sazba poplatku pro poplatníka, který pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jeho příjmů a pro poplatníka, který pobírá sirotčí důchod činí:

  • rodinný dům, ostatní domy za jednoho psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

Skutečnosti zakládající vznik snížené sazby místního poplatku je třeba doložit rozhodnutí o přiznání nároku na důchod a čestným prohlášením, že důchod, který pobírá je jediným zdrojem příjmů.

Zpoplatněn je pes starší tří měsíců věku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.