Komunální odpad


Shromážděný zbytkový komunální odpad v typizovaných sběrných nádobách (popelnice, kontejnery) je následně odvážen ke zpracování.

Povinností každého občana města (zákon o odpadech, obecně závazná vyhláška města) je třídit komunální odpad. Odpad se třídí následovně:

 • Papír včetně nápojového kartonu ((mimo mastné, voskované, tvrzené, omyvatelné, kopírovací a jinak znečištěné papíry) – modré kontejnery
 • Plasty (mimo pryž, obalů od nebezpečných látek, chemikálií apod.) – žluté kontejnery
 • Sklo (mimo kovové uzávěry, zrcadla, porcelán,, keramiku,drátěné sklo, autosklo) – zelené kontejnery
 • Kovové odpady – sběrný dvůr
 • Bioodpad – velkoobjemové kontejnery na stanovených místech území města, sběrný dvůr
 • Elektrozařízení drobného charakteru – červené kontejnery

Sběrné místo pro ukládání tříděného odpadu:

Občané mohou na sběrný dvůr (společnost TEMPOS s.r.o., Sovadinova 2, 690 02 Břeclav) - zdarma ukládat vytříděné složky komunálního odpadu (prokázáním totožnosti a trvalého bydliště), a to:

 • Bioodpad ke kompostování (tráva,listí, plevel, padané ovoce apod.)
 • Nekompostovatelný bioodpad (větve, kořeny apod.)
 • Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, podlahová krytina apod.)
 • Nebezpečný odpad (zbytky barev, olejů, rozpouštědel, chemikálií, pesticidy, rtuťové teploměry apod.)
 • Kovy
 • Stavební odpad do množ. 100 kg/osoba a měsíc (větší množství hradí stavebník )

Všechny fyzické a právnické osoby mohou na sběrném dvoře zdarma ukládat elektrozařízení v přiměřeném množství ( chladící technika, televizory, výpočetní technika, audio, DVD a jiná elektronika, elektrické sporáky, fény, elektr. hračky, zářivky ) 

Další možnosti sběru odpadů:

 • Léky lze odevzdat v lékárnách
 • Monočlánky v prodejnách nebo na sběrném dvoře
 • Vánoční stromky na stanovištích sběrných nádob

Libovolné umísťování komunálního odpadu (vznik černých skládek) je na celém území města zakázáno.

Provozní doba sběrného dvoru:

úterý,čtvrtek 7:00 – 19:00

sobota 7:00 – 17:00

TEMPOS a.s.