Konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese


Při konání organizované nebo hromadné sportovní akce (dále jen akce) nesmí být poškozován les se svým prostředím, ani objekty a zařízení sloužící hospodaření v lese. Oznámení o konání akcí v lesích přijímá Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí. Oznámení je podmínkou pro to, aby akce mohla být v lese konána.

Oznámení podává osoba (právnická nebo fyzická), která hodlá pořádat akci v lese. Pokud konání akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu.

Fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) podá oznámení o konání akce v lese nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. V oznámení uvede místo a termín konání předmětné akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí buď oznámení pouze vezme na vědomí nebo (podle potřeby) do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, jejichž dodržení je pro pořadatele akce závazné.

Formulář oznámení najdete ZDE.

Agendu vede Ing. Igor Pavlov, tel. 519 311 242, e-mail: igor.pavlov@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.