Lov zvěře samčí a samičí do dvou let věku, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav


Povolení lovu zvěře v honitbě bývá zpravidla nutné  za účelem snížení škod působených zvěří na zemědělských plodinách a lesních porostech. V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu.

 Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.

 Žádost obsahuje:

  •  o kterou honitbu se jedná
  • u kterých druhů zvěře žádá o povolení lovu
  • důvod žádosti
  • případně vyjádření držitele honitby.

 Doporučujeme osobní projednání žádosti.

 Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail:lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.