Lovecký lístek


Lovecké lístky vydává Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, v jehož obvodu se zdržují.

Doba, na kterou je možno lovecký lístek vydat:

1. pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,
2. pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
3. pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok.

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

 1. je starší 16 let,
 2. má způsobilost k právním úkonům,
 3. složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 4. je bezúhonný (Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo komu byla pravomocně uložena pokuta) občan České republiky; k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.),
 5. je pojištěn (Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 mil. Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona. Jiné osoby než uvedené prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny).

Jaké doklady je třeba mít u sebe:

 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
 • doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním  oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • doklad o pojištění

Pro ověření údajů v žádosti předloží žadatel:

 • občan ČR - občanský průkaz
 • cizinec - cestovní pas

Jaké jsou správní poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 1 rok 150 Kč
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a to v pokladně Městského úřadu Břeclav (proti vydání potvrzení).
 
Formulář žádosti najdete ZDE.

Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail: lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.