Lze vybírat poplatek současně za komunální odpady od fyzické osoby, která je hlášena k trvalému pobytu a od osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci?


Osobě, která má v Břeclavi trvalý pobyt a současně vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, vzniká poplatková povinnost jak z titulu trvalého pobytu , tak i z titulu vlastnictví stavby určené k rekreaci. Povinností občana, který vlastní stavbu k individuální rekreaci, je přihlásit se k poplatku do 15 dnů u správce místního poplatku. Definice staveb pro individuální rekreaci je vymezena v ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Podle ní jsou stavbami pro individuální rekreaci jednoduché stavby, které svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci (např. rekreační domek, rekreační chalupa, zahrádkářská chata). Stavbou je vše co podléhá režimu stavebního povolení ve stavebním řízení, od roku 2007 vše co podléhá povolovacímu řízení nebo územnímu souhlasu v rámci ohlášení stavby. Za stavby k individuální rekreaci se pro účely tohoto poplatku považují i rodinné domy, které nejsou využívány k bydlení (není zde hlášená k trvalému pobytu žádná osoba), ale slouží k rekreaci, bez ohledu na původní účel určení.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel předpokládá možnost trvalého pobytu i ve stavbě určené k individuální rekreaci, reaguje na tuto skutečnost i zákon o místních poplatcích a u těchto staveb zpoplatňuje pouze fyzickou osobu hlášenou v objektu k trvalému pobytu. V daném případě se tedy poplatková povinnost nevztahuje na vlastníka této stavby.