Měl jsem dopravní nehodu, která nebyla vyřešena na místě. Jaký je další postup jejího projednávání ve správním řízení?


Jste-li podezřelý ze zavinění dopravní nehody, bude vám zdejším správním orgánem zasláno oznámení o zahájení řízení a předvolání k ústnímu jednání, při kterém proběhne dokazování a věc bude projednána. Poté bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Pokud jste poškozeným, kterému při dopravní nehodě vznikla škoda na majetku nebo na zdraví, bude vám zdejším správním orgánem zasláno poučení o možnosti připojit se k řízení ve věci náhrady škody a stanoven termín, do kdy tak máte učinit.