Nakládání s nebezpečnými odpady


S nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy podle místa provozovny, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech.

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít  firmy a podnikatelé, kterým při jejich podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, nakládají s nimi a skladují je. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů souhlasu nepodléhají.

O udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými je potřeba požádat Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí jako příslušný městský úřad s rozšířenou působností podle místa provozovny.

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podává ten, kdo s nebezpečnými odpady nakládá. V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, která obdrží plnou moc pro zastupování v této věci.

Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou, jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou
  • identifikační číslo žadatele
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele
  • seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi
  • adresu provozovny, ve které bude s nebezpečnými odpady nakládáno
  • provozní řád skladu nebezpečných odpadů

 Formulář žádosti najdete ZDE.

 Agendu vede Ing. Miroslava Hanáčková, tel. 519 311 233, e-mail: miroslava.hanackova@breclav_eu, na kterou můžete směřovat případné dotazy