Náplň odboru


Náplň činnosti

Úsek místních poplatků:

 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku, tj. vyhledává poplatkové subjekty, poplatky vyměřuje, vybírá, vyúčtovává a vymáhá, a to u následujících místních poplatků:
 • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
 • ze psů, 
 • za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení, 
 • za užívání veřejného prostranství, 
 • za lázeňský a rekreační pobyt, 
 • z ubytovací kapacity.
 • Povoluje provozování výherních hracích přístrojů, provádí jejich kontrolu a výběr části výtěžku.
 • Provádí dozor nad veřejnými sbírkami a zajišťuje kontrolu dodržování podmínek stanovených v povoleních Krajského úřadu JMK.
 • Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím.
 • Vede agendu vztahující se k prodeji zboží mimo tržnici v souladu s tržním řádem.

Úsek pokladny:

 • Zajišťuje pokladní služby pro potřeby organizace.

 Úsek rozpočtu:

 • Na návrh odvětvových odborů a organizací zřízených městem sestavuje rozpočet a rozpočtový výhled.
 • Koordinuje a metodicky řídí proces sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu města.
 • Zpracovává ekonomické analýzy a rozbory hospodaření města a jím zřízených organizací.
 • Na základě požadavků odvětvových odborů provádí rozpočtová opatření.
 • V rámci finančního vypořádání provádí vyúčtování účelových prostředků s ekonomickým odborem krajského úřadu a zpracovává podklady pro státní závěrečný účet.
 • Zpracovává závěrečný účet města.

Úsek účetnictví:

 • Vede a metodicky řídí účetnictví města.
 • Ve spolupráci s odbory zabezpečuje inventarizaci majetku a závazků a proúčtovává její výsledky.
 • Sestavuje roční statistický výkaz o pohybu majetku a investic a jiné výkazy dle požadavků města.
 • Zpracovává podklady pro závěrečný účet města.
 • Zabezpečuje předání účetních výkazů neškolských příspěvkových organizací na krajský úřad.
 • Zajišťuje provedení externího auditu hospodaření města a v součinnosti s odvětvovými odbory připravuje pro něj podklady.
 • Zajišťuje styk s peněžními ústavy.
 • Zabezpečuje převzetí a vyúčtování pokutových bloků s krajským úřadem.
 • Zajišťuje likvidaci tuzemských cestovních příkazů.
 • Podává daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec, k dani z převodu nemovitostí, k dani z přidané hodnoty a k dani darovací.