Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (PUPFL)


Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů.

Žádost podává ten v jehož zájmu má k odnětí dojít a formulář žádosti najdete ZDE.

PUPFL lze odejmout plnění funkcí lesa trvale nebo dočasně a také lze omezit jeho využívání. Zákon taxativně uvádí, jaké stavby lze na PUPFL umístit bez odnětí.

Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy písemně u orgánu státní správy lesů, v jehož území se pozemky nebo jejich převážná část nacházejí.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí povoluje odnětí  a omezení do 1 ha, Krajský úřad Brno, odbor životního prostředí, odnětí a omezení o výměře 1 ha a více.

Výši poplatku za odnětí stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí, hradí se příslušnému celnímu úřadu.

Agendu vede Ing. Igor Pavlov, tel. 519 311 242, e-mail: igor.pavlov@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy