Odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)


Co potřebuji k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely?

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavební záměr či činnost je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (formou závazného stanoviska), který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona). Žádost o souhlas k odnětí  půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít, nebo ten, kdo má plnou moc k zastupování žadatele. Půdu lze odejmout ze ZPF trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu. Návrh na zahájení řízení podávají právnické a fyzické  osoby vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru životního prostředí. Tento orgán ochrany zemědělského půdní fondu návrh posoudí a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem k vyššímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

 Žádost musí obsahovat:

 • jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele
 • snímek katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • stanovení bonitované půdně ekologické jednotky, pokud není uvedena na listu vlastnickém
 • vyjádření vlastníků dotčených pozemků, případně jejich nájemců k navrhovanému odnětí
 • situační náčrtek zamýšlené stavby včetně rozměrů (půdorys)
 • podklad pro stanovení odvodu – ekologické váhy vlivu
 • výpočet odvodů za odnětí půdy
 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy
 • v případě dočasného odnětí  plán rekultivace
 • vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF
 • zmocnění pro zastupování
 • vyjádření  z hlediska  územního plánu popřípadě o územní informaci
 • stanovisko obce, v jehož katastrálním území má dojít k odnětí

 Formulář žádosti najdete ZDE.

Agendu vede Marie Klimovičová, tel. 519 311 202, e-mail: marie.klimovicova@breclav_eu, na kterou můžete  směřovat případné dotazy.