Památková péče


Kdy je nutné žádat o závazné stanovisko?

Požádat o závazné stanovisko je nutné k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízen, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se

-          v památkové rezervaci,

-          v památkové zóně,

-          v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny.

Dále je nutno podat žádost o závazné stanovisko k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí.

Území s památkovou ochranou:

archeologická-památková-rezervace-pohansko---výnos.pdf
mapa---hranice-lednicko-valtického-areálu.pdf
mapa-městské-památkové-zóny-a-jejího-ochranného-pásma---valtice---i.-část.pdf
mapa-městské-památkové-zóny-a-jejího-ochranného-pásma---valtice-ii.-část.pdf
městská-památková-zóna-valtice---vyhláška.pdf
ochranné-pásmo-historického-jádra-města-valtic---rozhodnutí.pdf
ochranné-pásmo-pro-zámek-a-park-břeclav--rozhodnutí.pdf
op-zámek.pdf

 

Co musí žádost o závazné stanovisko obsahovat?

Žádost musí obsahovat vyplněný tiskopis žádosti o stanovisko.  Tento formulář není předepsaný, tudíž lze žádat i formou dopisu, ale tento musí obsahovat předepsané údaje (identifikace vlastníka, nemovitosti, popis požadovaných prací atd..) Dále je nutno doložit doklad o vlastnictví a projektovou dokumentaci k požadovaným pracím. Žádost se podává písemně.

Žádost-o-zs-fo-[1].doc
Žádost-o-zs-fop.doc
Žádost-o-zs-po.doc
Žádost-o-zs-restaurování.doc

 

Kdo je oprávněn požádat o závazné stanovisko?

Žádost o vydání závazného stanoviska podává vlastník, příp. vlastníci nemovitosti nebo pověřená osoba s plnou mocí.

 

Jaký je průběh řízení o vydání závazného stanoviska?

Žádost se podává na zdejším úřadě. Ta je zaslána spolu s náležitostmi k vypracování odborného vyjádření Národnímu památkovému ústavu v Brně (lhůta pro zpracování vyjádření je ze zákona 20 dní). Po obdržení odborného vyjádření je vydáno zdejším úřadem závazné stanovisko. Před podáním žádosti o stanovisko a v průběhu zpracování projektové dokumentace lze projednat tuto s Národním památkovým ústavem. Žadatel se tak vyhne případným komplikacím v řízení.