Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělských pozemcích


Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnov, se souhlasem orgánu ochrany ZPF a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemku poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Na základě podané žádosti o souhlas s použitím sedimentů, která musí obsahovat náležitosti dle správního řádu a příslušné doklady dle § 3 odst. 7 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, proběhne správní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí. Návrh na zahájení řízení podává žadatel, nebo osoba k tomu zmocněná, která doloží plnou moc vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru životního prostředí.

 Žádost musí obsahovat:

  • identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito,
  • souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity,
  • údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
  • údaj o původu sedimentů,
  • informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,
  • údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
  • potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení.

 Agendu vede Marie Klimovičová, tel. 519 311 202, e-mail: marie.klimovicova@breclav_eu, na kterou můžete  směřovat případné dotazy.