Právní předpisy


 • § zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • § zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • § zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • § zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • § zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • § zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • § zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • § vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • § vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
 • § vyhláška MF č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
 • § vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • § vyhláška MF č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
 • § České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 701-710
 • § vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
 • § zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • § zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • § zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • § zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • § vyhláška 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
 • § zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
 • § zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • § zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • § zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • § zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • § zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • § zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • § vyhláška 383/2009 Sb., o účetních záznamech (technická vyhláška)
 • § vyhláška 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • § vyhláška 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek