Přerušení provozování živnosti


Oznámení o přerušení provozování živnosti může být učiněno osobně, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

 

V podání musí být uvedeny:

-          identifikační údaje podnikatele,

-         název živnosti, u které hodlá přerušit provozování

-         doba přerušení provozování živnosti (nelze přerušit na dobu neurčitou).

 

Pokud má podnikatel i provozovnu, měl by oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně a uvést adresu, na které lze vypořádat případné závazky.

Podnikatel není povinen oznamovat živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Jestliže však oznámí přerušení provozování živnosti, tak je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení.

 

Oznámit přerušení provozování živnosti lze na kterémkoliv živnostenském úřadu.