Jakým způsobem přihlásit dítě do mateřské školy?

Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne přihlášku - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, ve které má zájem o umístění dítěte. Vyplněnou přihlášku, případně další potřebné doklady odevzdá ředitelství školy při zápisu.  

Při zápisu do MŠ je nutné mít s sebou tyto doklady: 

  • vyplněnou přihlášku – žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost (evidenční list)
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy. Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem mateřské školy do 30 dnů od podání žádosti.  

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím ředitele příslušné školy.

Termín zápisu k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Břeclavi od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem, zpravidla zápis probíhá v květnu.

Informace k termínům zápisů v břeclavských mateřských školách se zveřejňují v jednotlivých mateřských školách, na webových stránkách jednotlivých MŠ, formou letáčků, v měsíčníku Radnice, na webu města Břeclavi.

 

Jakým způsobem probíhá zápis dítěte do základní školy?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Konkrétní termíny zápisů na jednotlivých základních školách zveřejňují školy ve své škole, na svých webových stránkách, formou letáčků, v měsíčníku Radnice, případně další formou.

Zákonní zástupci  si k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.  

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském  obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí  pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Bližší informace poskytnou ředitelství jednotlivých základních škol.

Spádové obvody základních škol v Břeclavi

Školský zákon ukládá obcím stanovit spádové obvody škol na svém území, zároveň ale umožňuje rodičům vybrat pro své dítě libovolnou školu. Vyhláškou města, která vymezuje spádové obvody jednotlivých škol, není dotčeno právo rodičů na výběr školy.

Spádové oblasti škol jsou řešeny vyhláškou č. 7/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Břeclav a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem  – viz zde

Kdo vydává zápisový lístek ke vzdělávání na střední škole (konzervatoři) pokud již uchazeč není v daném školním roce žákem základní školy?

Zápisový lístek vydává krajský úřad Jihomoravského kraje. Adresa pro osobní žádost: Krajský úřad JMK, budova Cejl 73, Brno - zde

 

Pracoval (a) jsem před rokem 2003 ve školství na okrese Břeclav. Na koho se mohu obrátit se žádostí o vyhledání nedoložené doby o svém zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení?

 

Co se týče MŠ, ZŠ, ZUŠ, DM, ŠJ, DDM, OU obracejte se na zdejší Městský úřad, odbor školství, kultury, mládeže a sportu, Nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav.

Co se týče středních škol, obracejte se na Magistrát Města Brna, personální odbor, p. Dufková, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67- zde