Souhlas s trasou podzemního a nadzemního vedení přes zemědělské pozemky


Žádost o souhlas s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení přes zemědělské pozemky podává stavebník, popřípadě jím plnou mocí zmocněný zástupce. Návrh na zahájení řízení podává stavebník, nebo osoba k tomu zmocněná, která doloží plnou moc vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru životního prostředí.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno, adresu, IČ a telefon žadatele
  • popis vedení trasy, popřípadě technickou zprávu
  • snímek pozemkové mapy se zákresem navrhované trasy
  • celkovou situaci
  • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ( v případě, že připravovaná stavba není součástí schválené územně plánovací dokumentace)

Formulář žádosti najdete ZDE.

Agendu vede Marie Klimovičová, tel. 519 311 202, e-mail: marie.klimovicova@breclav_eu kterou můžete  směřovat případné dotazy.