Stížnosti


Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

Stížnosti přijímá pověřený pracovník odboru kanceláře tajemníka – JUDr. Hana Dědová (kancelář číslo 118), stěžovatele však mohou přijímat i další pracovníci úřadu. V případě, kdy nelze jednoznačně určit, že jde o stížnost, nebo se jedná o anonym, rozhodne o dalším postupu tajemník úřadu.

 

Stížnost a podání lze podat:

1.      Písemně na adresu Městský úřad Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81

2.      Elektronickou poštou – pouze s elektronickým podpisem na adresu posta@breclav_eu

3.      Ústně v kanceláři číslo 118 u JUDr. Hany Dědové

Při přijímání ústní nebo telefonické stížnosti, kterou lze ihned vyřídit, informuje pracovník podavatele o stavu věci s tím, že se stěžovatelem může sepsat záznam o ústním podání. V případě, že stížnost nezlez ihned vyřídit, sepíše pracovník s podavatelem záznam o ústní stížnosti.

O výsledku šetření a přijatých opatřeních vyrozumí pověřený pracovník stěžovatele písemně, a to i v případě, že byla stížnost shledána jako nedůvodná. A to do 60 dnů od doručení na městský úřad. Lhůtu lze prodloužit je výjimečně (nutnost rozsáhlejšího šetření), a to jen ze souhlasem tajemníka, o čemž musí být stěžovatel vyrozuměn.

pravidla pro prijimani a vyrizovani stiznosti od 1.6.2013, soubor typu pdf, (291,86 kB)