Umístění stavby na lesním pozemku nebo do vzdálenosti 50 m od jeho okraje


Na základě žádosti podané na Městském úřadě Břeclav, odboru životního prostředí, bude k záměru umístění stavby (nebo obdobného záměru) na lesním pozemku vydáno závazné stanovisko. Obsah tohoto stanoviska, včetně uložení příp. podmínek, je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Po vydání územního rozhodnutí příslušným úřadem je zpravidla nutné zažádat Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o povolení odnětí nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) - formulář najdete ZDE. V lesním zákoně je taxativně stanoveno, která zařízení lze umístit na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez odnětí.

Obdobně se postupuje i u dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa s tím, že  se již o odnětí nebo omezení z PUPFL nežádá.

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba), jež má zájem na realizaci stavby.

Formulář žádosti najdete ZDE.

Agendu vede Ing. Igor Pavlov, tel. 519 311 242, e-mail: igor.pavlov@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.