Umísťování spalovacích zařízení


Co potřebuji k umísťování spalovacích zařízení - výrobních objektů a činností                                        

Závazné stanovisko potřebuje provozovatel stavby k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, pokud je součástí stavby stacionární zdroj znečišťování ovzduší a činnosti neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále jen zákon). Jedná se o soustavy vytápění o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, zdrojů vytápění na tuhá a plynná paliva o tepelném výkonu do 300 kW, činnosti, které emitují do ovzduší těkavé organické látky se spotřebou do 0,6 t/rok, apod.). Jde víceméně o všechny zdroje a činnosti, které jsou přílohou č. 2 vyjmenovány, ale nedosahují příslušných limitních hodnot.

Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat ovzduší.

V případě, že zamýšlíte některých z těchto zdrojů či činností umístit, je nutné si opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší, kterým je místně příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Břeclav, odbor životního prostřední, Nám. T.G.Masaryka 42/3.

Žádost o závazné stanovisko podává právnická nebo fyzická osoba, v jejich prospěch má být souhlasné závazné stanovisko vydáno, nečastěji stavebník, žadatel či zástupce na základě plné moci, nebo projektant v zastoupení.

Žádat o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona je třeba pokud:

1.      Budou umístěny závěsné zářiče, robury, teplovzdušné agregáty ve výrobních prostorách s tepelným příkonem nižším 300 kW, či vytápění v rámci teplovodní soustavy v rámci areálu či vytápění kotlem na tuhá paliva (pelety).

2.      Záměr bude v rámci rekonstrukce, přístaveb a nástaveb, změn užívání objektů či změny staveb před dokončením v rámci výrobních provozů či činností.

3.      U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.

K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněným projektantem, popis technologie či záměru, technické údaje instalovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, bezpečnostní nebo technické listy používaných přípravků, revizní zprávy.

Formulář žádosti  najdete zde:

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

Agendu vede Božena Oslzlá, tel. 519 311 234, e-mail: bozena.oslzla@breclav_eu, na kterou můžete směřovat případné dotazy.