Upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů


Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není nutné třídění nebo oddělené shromažďování odpadů, může od něj původce odpadů upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy – podle místa provozovny. O udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů mohou Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí požádat firmy a podnikatelé, jejichž provozovna se nachází na území ORP Břeclav a kteří nakládají s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok.

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, která obdrží plnou moc pro zastupování v této věci.

 Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou, jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou
  • identifikační číslo žadatele
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele
  • seznam odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), kterých se upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů týká, odhad jejich množství za rok, místa a způsoby nakládání s nimi
  • katalogové číslo odpadu, pod kterým budou odpady společně zařazeny
  • adresu provozovny
  • vyjádření zařízení k využití nebo odstranění odpadů

 Formulář žádosti najdete ZDE.

 Agendu vede Ing. Miroslava Hanáčková, tel. 519 311 233, e-mail: miroslava.hanackova@breclav_eu, na kterou můžete směřovat případné dotazy.