Vybudování domovní čistírny odpadních vod


Co dělat, když hodlám vybudovat domovní čistírnu odpadních vod (ČOV):

 • Je možné uvažovat v případě, že není technicky možné připojení na stávající nebo nově budovanou stokovou síť zakončenou obecní ČOV.
 • Rozlišujeme dva možné způsoby vypouštění odpadních vod (OV) a to do vodního toku, jestliže se v blízkosti nachází, anebo vypouštění do vod podzemních.
 • V případě výstavby domovní ČOV rozlišuje dva možné způsoby povolení stavby a s tím související povolení k vypouštění OV:

 

A.     Ohlášení vodních děl: 

 1. Nechat si u projektanta oprávněného k projektování vodních děl vypracovat projektovou dokumentaci.
 2. Opatřit certifikát podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE, ve znění pozdějších předpisů a podle ČSN EN 12566-3 (vypouštění OV do vod povrchových) a 12566-3+A1 (vypouštění OV do vod podzemních).
 3. Opatřit si k záměru, jestliže se jedná o vypouštění OV do vod podzemních vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
 4. Požádat obecný stavební úřad o vydání územního souhlasu (pouze v zastavěném nebo zastavitelném území) nebo vydání územního rozhodnutí.
 5. Požádat Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno o Stanovisko správce povodí.
 6. V případě vypouštění do vod povrchových vyjádření příslušného správce vodního toku.
 7. Nechat vypracovat provozní řád.  
 8. Po obdržení územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno nutno podat žádost na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí na ohlášení vodních děl.
 9. Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu „Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel“, spolu se zde uvedenými přílohami.
 10. Správní poplatek za ohlášení vodního díla ČOV činí: 500,- Kč.
 11. Formuláře žádostí naleznete ZDE.

B.     Povolení stavby domovní ČOV a povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních:

 1. Nechat si u projektanta oprávněného k projektování vodních děl vypracovat projektovou dokumentaci.
 2. Opatřit si k záměru, jestliže se jedná o vypouštění OV do vod podzemních vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
 3. Požádat obecný stavební úřad o vydání územního souhlasu (pouze v zastavěném nebo zastavitelném území) nebo vydání územního rozhodnutí.
 4. V případě vypouštění do vod povrchových vyjádření příslušného správce vodního toku.
 5. Požádat obecný stavební úřad, který už vydal předmětné územní rozhodnutí nebo územní souhlas o ověření dodržení jeho podmínek, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
 6. Po obdržení územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno nutno podat žádost na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o stavební povolení k domovní ČOV a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových anebo do vod podzemních.      
 7. Podle způsobu vypouštění OV musí fyzická osoba podat žádost na vyplněném tiskopisu „Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění“, spolu se zde uvedenými přílohami anebo na tiskopisu „Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění“, spolu se zde uvedenými přílohami.  
 8. Správní poplatek za povolení vodního díla ČOV činí: 300,- Kč.
 9. Formuláře žádostí naleznete ZDE.

Agendu vedou následující referenti, na které můžete směrovat případné dotazy:

Jitka Létalová, DiS., tel. 519 311 226, e-mail: jitka.letalova@breclav_eu

Ing Regína Suchá, tel. 519 311 224, e-mail: regina.sucha@breclav_eu

Ing. Rostislav Černohorský, tel. 519 311 243, e-mail: rostislav.cernohorsky@breclav_eu

Marie Bílková, tel 519 311 212, e-mail: marie.bilkova@breclav_eu

Nejdůležitější kontakty na správce vodních toků:

1.      Povodí Moravy, s. p.,
provoz Břeclav
Bratislavská 27 14
690 02 Břeclav
(správce většiny vodních toků)
 
2.   Lesy České republiky, s. p.
 Správa toků – oblast povodí Dyje
 Jezuitská 13
 602 00 Brno
 (správce vodního toku Mlýnský náhon v k. ú. Břeclav, část Zámecké Dyje v k. ú. Lednice   na Moravě a k. ú. Nejdek)
 
3.  Město Břeclav,
nám. T. G. Masaryka 42/3,
690 81 Břeclav
(správce vodního toku Pivovarký járek v k. ú. Břeclav)
 
4.  Národní památkový ústav
Územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní nám. 2/1
767 01 Kroměříž
(správce části Zámecké Dyje v k. ú. Lednice na Moravě)