Vybudování studny


Co dělat, když hodlám vybudovat studnu:

  1. Nechat si u projektanta oprávněného k projektování vodních děl vypracovat projektovou dokumentaci (to platí i v případě, pokud byl v předstihu proveden průzkumný vrt).
  2. Opatřit si k záměru čerpání podzemní vody vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
  3. Požádat obecný stavební úřad o vydání územního souhlasu (pouze v zastavěném nebo zastavitelném území) nebo vydání územního rozhodnutí.
  4. Požádat obecný stavební úřad, který už vydal předmětné územní rozhodnutí nebo územní souhlas o ověření dodržení jeho podmínek, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
  5. Po obdržení územního rozhodnutí nebo souhlasu nutno podat žádost na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o povolení studny a povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody.
  6. Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru“, spolu se zde uvedenými přílohami.
  7. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která bude studnu využívat pro podnikatelskou činnost musí žádost podat na vyplněných tiskopisech „Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu“ a „Žádost o stavební povolení k vodním dílům“, spolu se zde uvedenými přílohami.
  8. Upozorňujeme, že pokud se bude jednat o kopanou studnu hloubky 3 m a více, nebo vrtanou studnu hloubky 30 m a více, jedná se o báňské dílo a k žádosti nutno doložit závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno.
  9. Správní poplatek za povolení studny činí: 300,- Kč.
  10. Formuláře žádostí naleznete ZDE.

Agendu vedou následující referenti, na které můžete směrovat případné dotazy:

Jitka Létalová, DiS., tel. 519 311 226, e-mail: jitka.letalova@breclav_eu

Ing Regína Suchá, tel. 519 311 224, e-mail: regina.sucha@breclav_eu

Ing. Rostislav Černohorský, tel. 519 311 243, e-mail: rostislav.cernohorsky@breclav_eu

Marie Bílková, tel 519 311 212, e-mail: marie.bilkova@breclav_eu