Výpis z živnostenského rejstříku


Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Každá fyzická nebo právnická osoba může požádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR o výpis ze živnostenského rejstříku. Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán. V rejstříku je uvedeno zejména jméno a příjmení, datum narození, obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo (IČ), předměty podnikání, druh živnosti, provozovny podnikatele, s výjimkou mobilních provozoven a automatů, doba platnosti oprávnění, data vzniku živnostenského oprávnění, zániku živnostenského oprávnění, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí o zrušení konkursu, přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut, rodné číslo podnikatele a adresu místa, kde lze vypořádat závazky po ukončení činnosti v provozovně.

Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě

  1. výpis obsahující všechny údaje
  2. úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcích
  3. částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcích
  4. potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.

Žádá-li výpis právní zástupce žadatele, musí být vybaven písemnou plnou mocí.

Poplatek činí 20,- Kč za každou i započatou stránku a výše poplatku je tedy stanovena podle počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku lze až na základě informace, na koho je výpis žádán (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven apod.).

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.

O výpis ze živnostenského rejstříku lze požádat i na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT http://www.czechpoint.cz . Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.