Vyřízení živnostenského oprávnění právnickou osobou


Podle živnostenského zákona může živnost provozovat právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku připojí k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi:

a) doklad o zaplacení správního poplatku - 1.000 Kč (pokud již právnická osoba má nějaké živnostenské oprávnění, tak je správní poplatek 500 Kč),

b) v případě ohlášení řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující splnění zvláštních podmínek odpovědného zástupce a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Pokud právnická osoba není ještě zapsána do obchodního rejstříku nebo pokud se nezapisuje doloží kromě výše uvedeného ještě:

a) doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku

b) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

a) pro řemeslné živnosti je to odborná způsobilost doložená

- dokladem o vzdělání v oboru nebo

- všemi profesními kvalifikacemi nebo

- dokladem o vzdělání v příbuzném oboru a 1 rokem praxe v oboru nebo

- dokladem o rekvalifikaci a 1 rokem praxe v oboru nebo

- dokladem o 6-ti leté praxi v oboru. 

b) pro vázané živnosti je to odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona,

c) pro koncesované živnosti je to odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 3 živnostenského zákona