Vytápění rodinných domů, objektů


Co potřebuji k umísťování kamen a topidel na tuhá paliva (dřevo, pelety), krbů či krbových kamen s krbovou vložkou a kotlů na zemní plyn:

K vytápění rodinných domů, objektů je třeba mít závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů, neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o umístění zdroje znečišťování ovzduší, a to v rámci územního a stavebního řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Toto se vztahuje na zdroj na územním obvodě Břeclavsko, v jejichž katastru se tyto zdroje povolují a umísťují. V případě, že zamýšlíte některých z těchto zdrojů umístit, je nutné si opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší, kterým je místně příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Břeclav, odbor životního prostřední, Nám. T.G.Masaryka 42/3.

Žádost o závazné stanovisko podává vlastník, stavebník nebo zástupce či projektant v zastoupení, a to na základě plné moci.

 Žádat o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona je třeba, pokud budete vytápět objekt:

1.      Jedná se o vytápění pomocí spalovacího zdroje o tepelném výkonu 2 - 300 kW.

2.      Jedná se o novostavby rodinných domů, rekonstrukcí, přístaveb a nástaveb, změny užívání objektů a týká se to rodinných domů bez ohledu na zastavěnou plochu, pokud bude vedeno územní, stavební řízení nebo bude vydán kolaudační souhlas, kde bude instalován zdroj znečišťování ovzduší - krb s krbovou vložkou, krbová kamna, kotel na dřevo, plynový kotel.

3.      Týká se taktéž staveb pro rodinnou rekreaci, staveb vinných sklepů.

4.      Je třeba uvést - přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje, typ paliva, výkon, umístění, odtah spalin.

Formulář žádosti  najdete ZDE.

Agendu vede Božena Oslzlá, tel. 519 311 234, e-mail: bozena.oslzla@breclav_eu, na kterou můžete směřovat případné dotazy.