Za jakých podmínek mohu přerušit provozování živnosti?


Každá fyzická nebo právnická osoba může oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR přerušení provozování živnosti.

Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti nelze. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů /např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo nebo místo podnikání a provozovnu, odpovídat za splňování náležitostí u zaměstnanců/.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.

Správní poplatek není stanoven.

Pokud je oznámení o přerušení provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a provedeném zápisu písemně informuje podnikatele.

Pokud podnikatel provozuje přerušovanou živnost v provozovně, měl by současně s oznámením přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Pokutu až do výše 10 000,- Kč je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu.