Zábor veřejného prostranství


Užívání veřejných ploch

Užívání veřejných prostor (např. komunikace, chodník, zeleň apod.) k jiným účelům (např. provádění výkopových prací, umístění předzahrádek, kontejnerů, skládek, reklamního zařízení, zařízení lunaparků, vyhrazení parkovacího místa, užívání pro kulturní a sportovní akce) než k tomu určeným, vyžaduje písemné stanovisko odboru rozvoje a správy a povolení od odboru správních věcí a dopravy.

Zvláštní užívání veřejných prostor je zpoplatněno obecně závaznou vyhláškou města Břeclavi č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za lázeňský nebo pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity. Správcem tohoto poplatku je ekonomický odbor.

O zábor veřejného prostranství je nutno požádat v dostatečném předstihu (minimálně dobu 10 dnů předem).

Umístění reklamního zařízení ve veřejném prostoru

Veřejné prostory vykazují přesycení reklamními poutači, souhlas k umístění reklamních zařízení na veřejných pozemcích přesahujících velikost pohledové plochy 1 m2 se nevydává. Velkoplošné reklamní zařízení je možné situovat na místech mimo bezpečnostní zóny (např. mimo rozhledové pole křižovatek), a to na soukromých pozemcích, na oplocení, fasádách domů či jiném zařízení. Na veřejném prostranství (mimo zeleň) je možné umísťovat pouze reklamy na sloupy veřejného osvětlení, plátěné reklamy na zábradlí, reklamy typu "A" na veřejná prostranství a dále turistický mobiliář (turistické informační panely), a to pouze na základě povolení. Libovolné umístění na veřejných plochách je zakázáno.

Povolení k vjezdu

Odbor rozvoje a správy vydává podle daných možností povolení k vjezdu a parkování do lokalit, označených zákazem vjezdu a dodatkovou tabulkou "na povolení MÚ". Toto povolení je vydáváno osobám s trvalým bydlištěm nebo na základě platné smlouvy o pronájmu v dotčené zóně. Povolenky občanům bydlícím v zónách placeného stání - rezidentně abonentního parkování - vydává správce tohoto parkovacího systému - společnost City Parking Group s.r.o., Provoz Břeclav, Národních hrdinů 2144/16, 690 02 Břeclav. Na vydání povolení ke vjezdu není právní nárok.

Parkovací místo vyhrazené pro potřeby žadatele

Záměr zřízení vyhrazeného parkovacího místa je nutné předem projednat s dopravním inspektorátem policie ČR a správcem místních komunikací, tj. odborem rozvoje a správy, který vydává ke zřízení parkovacího místa stanovisko. Odbor správních věcí a dopravy vydává povolení k vyhrazení parkovacího místa a odbor ekonomický vyměřuje poplatek za trvale vyhrazené parkovací místo. Vyhrazené parkování je povolováno pouze v odůvodněných případech společnostem sídlícím v dotčené lokalitě. Fyzickým osobám je toho povolení vydáváno pouze v případě, pokud jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Na zřízení parkovacího místa není právní nárok. Libovolné zřizování vyhrazených parkovacích míst je nepřípustné.

Kontakty odboru rozvoje a správy

 City Parking Group s.r.o.