Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně


Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR.

Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách.

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně se podává v písemné formě a lze ho učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Oznámení provozovny musí obsahovat:

  • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení fyzické osoby
  • identifikační číslo osoby (IČO)
  • sídlo právnické osoby nebo trvalý pobyt, popř. místo podnikání fyzické osoby
  • zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen
  • zahraniční osoba zřizující organizační složku její umístění na území České republiky
  • adresu provozovny, identifikační číslo provozovny(IČP), bylo-li přiděleno
  • předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné i obor činnosti
  • datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Správní poplatek není stanoven.

Obsahuje-li oznámení o provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, zaeviduje živnostenský úřad provozovnu neprodleně v živnostenském rejstříku a o zápisu provozovny písemně vyrozumí podnikatele.