Vyjádření a souhlas vodoprávního úřadu


Vodní hospodářství – vyjádření

 Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení, a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo na vydání vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný.

 1. Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu „Žádost o vyjádření“, spolu se zde uvedenými přílohami.
 2. Kromě projektové dokumentace nebo situace se zakresleným záměrem je nutno doložit stanovisko správce povodí k předpokládanému záměru, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 
 3. Vydání vyjádření nepodléhá zpoplatnění.
 4. Formuláře žádostí naleznete ZDE.

Vodní hospodářství – souhlas

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízení nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona. Jsou to např. :

 • stavby na pozemcích  na nichž se nacházejí vodní toky, nebo s těmito pozemky sousedí a může-li dojít k ovlivnění vodních poměrů,
 • stavby v záplavovém území,
 • stavby ve vzdálenosti do 15 m od ochranné hráze vodního toku,
 • stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu, z nichž nebude čerpána podzemní voda apod.
 1. Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu „Žádost o udělení souhlasu“, spolu se zde uvedenými přílohami.
 2. Kromě projektové dokumentace, situace širších vztahů, kopie katastrální mapy je nutno doložit stanovisko správce povodí k předpokládanému záměru, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 
 3. Jde-li o záměr, týkající se vodního toku, nutno doložit stanovisko správce tohoto vodního toku.
 4. Jde-li o vrty pro využívání energetického potenciálu, je nutno doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
 5. Vydání souhlasu nepodléhá zpoplatnění.
 6. Formuláře žádostí naleznete ZDE.

Agendu vedou následující referenti, na které můžete směrovat případné dotazy:

Jitka Létalová, DiS., tel. 519 311 226, e-mail: jitka.letalova@breclav_eu

Ing Regína Suchá, tel. 519 311 224, e-mail: regina.sucha@breclav_eu

Ing. Rostislav Černohorský, tel. 519 311 243, e-mail: rostislav.cernohorsky@breclav_eu

Marie Bílková, tel 519 311 212, e-mail: marie.bilkova@breclav_eu

Nejdůležitější kontakty na správce vodních toků:

1.      Povodí Moravy, s. p.,
provoz Břeclav
Bratislavská 27 14
690 02 Břeclav
(správce většiny vodních toků)
 
2.   Lesy České republiky, s. p.
 Správa toků – oblast povodí Dyje
 Jezuitská 13
 602 00 Brno
 (správce vodního toku Mlýnský náhon v k. ú. Břeclav, část Zámecké Dyje v k. ú. Lednice   na Moravě a k. ú. Nejdek)
 
3.  Město Břeclav,
nám. T. G. Masaryka 42/3,
690 81 Břeclav
(správce vodního toku Pivovarký járek v k. ú. Břeclav)
 
4.  Národní památkový ústav
Územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní nám. 2/1
767 01 Kroměříž
(správce části Zámecké Dyje v k. ú. Lednice na Moravě)