Zásah do významného krajinného prvku


Umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování  pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů a rozsáhlejší kácení dřevin mohou poškodit esteticky nebo ekologicky hodnotné  části krajiny, tzv.  významné  krajinné  prvky. Jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. V případě, že zamýšlíte některý z výše uvedených zásahů na území významného krajinného prvku, je nutné si  opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí.

 Žádost o závazné stanovisko  podává ten, kdo zásah zamýšlí (stavebník) nebo osoba k tomu zmocněná, která doloží  plnou moc.

 Žádost musí obsahovat:

  • jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele
  • popis zásahu
  • zákres do katastrální mapy nebo situační výkres
  • v případě staveb je vhodné doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se k zásahu vztahuje

Agendu vede Ing. Markéta Nováková, tel. 519 311 218, e-mail: marketa.novakova@breclav_eu.