Zateplování bytových domů a ochrana netopýrů a rorýsů


Panelové domy v Břeclavi v mnoha případech slouží jako úkryt netopýrů nebo hnízdiště rorýsů. Stavebními úpravami bytového domu by proto mohlo dojít k zásahu, který bude mít na tyto zvláště chráněné živočichy negativní dopad. Proto je nezbytné s dostatečným předstihem před započetím prací provést ornitologický a chiropterologický průzkum. Při zjištění výskytu netopýrů a rorýsů je nutné do projektové dokumentace zapracovat odpovídající postup  a technické řešení. Zároveň je nutné požádat Krajský úřad  Jihomoravského kraje v Brně, odbor životního prostředí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Problematiku  rorýsů a  netopýrů řeší  MVDr. Zdeněk Kučera, tel: 541 654 120, e-mail: kucera.zdenek@kr-jihomoravsky_cz.

Více informací o ochraně rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov najdete na internetu:

www.rorysi.cz

www.ceson.org

Kontakty na odborníky  zabývající se netopýry:
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Mgr. Dita Weinfurtová
tel: 737 121 672
e-mail: DitaWeinfurtova@seznam_cz
 
Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.
tel:  607 689 747, 737 121 672
e-mail: cepakova@seznam_cz
 
RNDr. Petra  Schnitzerová, Ph.D.
tel. 605  870 323
nova-petra@centrum_cz
 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
      Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
      tel: 774 080 402
      e-mali:bartonic@sci_muni_cz
 
Kontakty na odborníky zabývající se rorýsy
Česká společnost ornitologická
Mgr. Lukáš Viktora
tel:  777 579 542
viktora@birdlife_cz
 
 Mgr. Evžen Tošenovský
 tel. 777 771 196
tosenovsky@birdlife_cz