Zřítila se mi stavba nebo její část


Vlastník nemovitosti je povinen bezodkladně stavebnímu úřadu oznámit závady, poruchy a havárie staveb, při kterých došlo ke ztrátám na životě, ohrožení života osob a zvířat nebo značným majetkovým škodám. Opomenutí této povinnosti může být stavebním úřadem sankcionováno.

Konkrétní případy jsou posuzovány individuálně, proto je nutné je konzultovat s úředníky stavebního úřadu.

Podrobnější informace na telefonních číslech: … kontakty