Zrušení živnostenského oprávnění


Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Správní poplatek není stanoven.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal, a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Živnostenské oprávnění je zrušeno až nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, případně pozdějším dnem, pokud byl v rozhodnutí stanoven.