Ztratil jsem svůj občanský průkaz (byl mi odcizen). Co mám udělat pro to, abych získal nový. Dostanu pokutu?


Především je třeba uvést, že občan je povinen chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a zneužitím!

Pokud zjistíte ztrátu, odcizení nebo zneužití Vašeho platného občanského průkazu postupujte následovně:

 1. Ohlaste ztrátu OP neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. V případě odcizení občanského průkazu lze tuto skutečnost ohlásit také Policii ČR. Ohlášení provede osobně občan – držitel OP. Ve zvláštních případech může tuto událost ohlásit zmocněná osoba na základě plné moci, zákonný zástupce nebo jiná osoba, pokud držitel OP nemůže např. ze závažných zdravotních důvodů totu skutečnost ohlásit osobně.
 2. Vyplňte tiskopis „Ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu a předložte jej u přepážky „Občanské průkazy“.
 3. Obdržíte „Potvrzení o občanském průkazu“ které je platné 2 měsíce!!! Pozor toto potvrzení není „náhradním dokladem totožnosti“!
 4. Občan je povinen po ohlášení této události požádat do 15 – ti pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.


Pokud je občanem ohlášena ztráta nebo odcizení OP, je den ohlášení této události dnem skončení jeho platnosti a zpětně nalezený OP je ze zákona o občanských průkazech již neplatný a nemůže být vrácen držiteli. Neplatnost OP nastane také v případě nálezu OP jinou osobou a tento bude odevzdán příslušnému úřadu, který jej vydal.

Pokud občan neprodleně neohlásí ztrátu, odcizení, zničení nebo zneužití platného OP, dopouští se podle § 16a odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, přestupku. Za tento mu může být udělena pokuta až do výše 10 000,- Kč.

K projednání přestupku na úseku občanských průkazů je věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu občana, tj. MěÚ Břeclav pro občany, kteří mají trvalý pobyt v jeho správním obvodu včetně přidružených měst a obcí. Výše sankce je dle konkrétního případu s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům, za nichž ke ztrátě či odcizení OP došlo.

Žádost o vydání nového občanského průkazu se podává u:

 • orgánu příslušného k jeho vydání (tj. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle jeho místa trvalého pobytu),
 • u obecního nebo městského úřadu pověřeného vedením matrik
 • anebo lze podat žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana.


Musíte předložit:

 • písemné ohlášení ztráty nebo odcizení (pokud nebylo učiněno u jiného orgánu),
 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • rodný list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném dokladu,
 • 1 fotografii (podle stanoveného vzoru, musí být aktuální),
 • potvrzení o občanském průkazu (pokud byla ohlášena ztráta u jiného úřadu než u toho, který bude vydávat nový OP),
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.


Správní poplatek za vydání nového OP je 100,- Kč.