Odstraňování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi


Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

eu_1.jpg

 

Realizátor projektu – příjemce dotace: Město Břeclav 

Název projektu: Odstraňování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu 8 157 103,75

 

Popis projektu:

Projektu je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohrožených osob začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce v Břeclavi, prostřednictvím těchto aktivit projektu:

1. Pracovní poradenství

2. Realizace vzdělávacích aktivit

3. Vytvoření tréninkových pracovních míst a dosáhnutí praktické aplikace a ukotvení získaných dovedností cílové skupiny (dále CS)

 

Cílem projektu je do 30. 6. 2022: 

Cílem projektu je do 30. 6. 2022 pomoci minimálně 106 unikátním osobám z CS v orientaci na trhu práce, získat dovednosti umožňující uplatnění na trhu práce a pomoc s obnovou pracovních návyků CS:

 

a)    do 30. 6. 2022 minimálně 106 osob prostřednictvím pracovního poradenství zvýší svou orientaci a uplatnitelnost na trhu práce a zahájí kroky k odstraňování individuálních bariér vstupu na trhu práce.

 

b)    do 30. 6. 2022 zvýší minimálně 50 osob své znalosti v oblasti finanční a právní gramotnosti, komunikaci, případně IT gramotnosti

 

c)    do 30. 6. 2022 zvýší minimálně 36 osob své pracovní návyky. Z toho minimálně       

15 osob získá zaměstnání na otevřeném trhu práce.