pozice Asistent prevence kriminality


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice Asistent prevence kriminality

_______________________________________________________

Město Břeclav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent prevence kriminality, který bude zaměstnancem Města Břeclav s organizačním zařazením v rámci Městské policie Břeclav.

 

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 18 let,

Dosažené vzdělání

Minimálně základní  

Charakteristika vykonávané činnosti

Obchůzková činnost s dohledem na určené lokality, asistence strážníkům městské policie při řešení problémů s romskými obyvateli, pomoc všem obyvatelům příslušné lokality při řešení citlivých otázek občanského soužití, spolupráce se sdružením IQ Roma Servis ve smyslu plnění volnočasových aktivit zejména romských dětí ze svěřené lokality, sledování snímání částí budov pomocí kamerového systému.   

Praxe

Zkušenosti s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže výhodou

Všeobecné požadavky

Zdravotní stav odpovídající práci asistenta prevence kriminality, fyzická zdatnost, duševní způsobilost, trestní bezúhonnost

 

Platové podmínky:   Zařazení odpovídající 4. platové třídě (Bezpečnostní pracovník – provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového).

 

Předpokládaný nástup – dle dohody

 

Přihlášku zašlete  nebo osobně doručte nejpozději  do  28. 11. 2012 na níže uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.

 

Nutno doložit:       -     motivační dopis

-          strukturovaný životopis (absolvování škol/y/, předchozí zaměstnání)

-          originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          čestné prohlášení, že nepobírá starobní důchod

-          čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát) uznán vinným přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová; Městský úřad Břeclav, personální oddělení,

tel.: 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu .

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče