pozice Bezpečnostní pracovník MP Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice Bezpečnostní pracovník MP Břeclav

_______________________________________________________

Město Břeclav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Bezpečnostní pracovník, který bude zaměstnancem Města Břeclav s organizačním zařazením v rámci Městské policie Břeclav.

 

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 18 let,

Dosažené vzdělání

Středoškolské  

Charakteristika vykonávané činnosti

Provádí obsluhu bezpečnostního systému včetně kamerového, dále vyhodnocování, sledování a snímání budov a archivací nasnímaných záznamů; může být velitelem MP pověřen prováděním strážní služby v objektech Městského úřadu Břeclav a MP, chrání tyto objekty a majetek před poškozením, ztrátou a zamezuje vstupu nepovolaných osob do střežených objektů;

Praxe

Praxe s obsluhou kamerových systémů a vyhodnocování jejich záznamů vítána, předchozí zaměstnání v civilních bezpečnostních službách, v ozbrojených složkách nebo bezpečnostních sborech vítána.

Požadované znalosti a dovednosti

Znalost práce na PC, komunikativnost, samostatnost, schopnost analytického myšlení.

Všeobecné požadavky

Zdravotní stav odpovídající práci v nepřetržitém směnném provozu, duševní způsobilost, trestní bezúhonnost, vhodné i pro osoby s tělesným nebo zdravotním omezením nebo postižením (bude individuálně posuzováno)

Platové podmínky:   Zařazení odpovídající 4. platové třídě (Bezpečnostní pracovník – provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového).

 

Předpokládaný nástup – druhá polovina ledna 2013

 

Přihlášku zašlete  nebo osobně doručte nejpozději  do  10. 12. 2012 na níže uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.

 

Nutno doložit:       -     motivační dopis

-          strukturovaný životopis (absolvování škol/y/, předchozí zaměstnání)

-          originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          čestné prohlášení, že nepobírá starobní důchod

-          čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát) uznán vinným přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová; Městský úřad Břeclav, personální oddělení,

tel.: 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu .

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče