pozice ředitele/lky Domova seniorů Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/lky

Domova seniorů Břeclav ______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Dosažené vzdělání

Vysokoškolské, minimálně v bakalářském studijním programu

studijní obor

se zaměřením na danou problematiku výhodou

Charakteristika vykonávané činnosti

Řídí příspěvkovou organizaci. Kontroluje pracovní procesy a výsledky práce organizace. Zabezpečuje metodickou, organizační a kontrolní činnost. Podílí se na tvorbě koncepce rozvoje. Místo výkonu práce Břeclav.

Praxe

Minimálně 3 roky praxe na místě vedoucího zaměstnance.

Požadované jazykové

znalosti

Vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ).

Požadované

dovednosti

Velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), samostatné vedení svěřené agendy, kvalifikované a včasné plnění zadaných úkolů. Schopnost navrhovat a realizovat změny. Sebeřízení, sebemotivace. Schopnost učit, rozvíjet, motivovat a vést ostatní. Znalost zákonů a předpisů souvisejících se sociální péčí. Zkouška ZOZ v oblasti sociálních služeb výhodou.

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12.                                   

 

Předpokládaný nástup – dle dohody

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do  30.11.2012 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Výčet dokladů, které je nutno doložit k písemné přihlášce:    

-          strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný, ve kterém se mimo jiné uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, včetně uvedení zaměstnavatele, druhu vykonávané práce a období, dále údaje o odborných znalostech a dovednostech

-          výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením

-          úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          u uchazečů narozených do 01.12.1971 doklady o splnění dalších předpokladů ve smyslu zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění (tzv.lustrační zákon), tj. osvědčení Ministerstva vnitra ČR (popř. potvrzení o vyžádání osvědčení) podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 (vzor formuláře na www.breclav.eu)

-          motivační dopis

                                 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

 

V Břeclavi dne 31.10.2012