Pozice referent bezpečnosti státu (referent krizového řízení) Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referent bezpečnosti státu

(referent krizového řízení)

Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav

(pracovní pozice se obsazuje na 0,6 pracovního úvazku)

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka  

 

Kvalifikační požadavky

vysokoškolské vzdělání, popř. vyšší odborné vzdělání

Znalosti oboru

 

samostatné zajišťování úkolů v oblasti obrany a civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy, včetně hospodářské mobilizace určitých subjektů,

rozpracování krizového plánu, evidence a schvalování vnějších havarijních plánů, orientace v oblasti BOZP a PO (spolupráce s externí firmou), vyřizování správní přípravy přestupkové agendy

Praxe ve státní správě a samosprávě

výhodou předchozí praxe na úřadu, nikoliv však podmínkou

Odborná praxe

praxe na obdobné pracovní pozici výhodou, nikoliv podmínkou

Další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), zdvořilé vystupování, samostatnost, rozhodnost, plánování, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

Vedení agendy krizového řízení zahrnující konkrétně tyto požadavky:

1) odpovědnost za dodržování legislativy a zákonných lhůt v rámci řádného vedení agendy krizového řízení,

2) loajalitu,

3) samostatnost, spolehlivost a přesnost,

5) velmi dobré organizační schopnosti a plánování práce, časová flexibilita

6) zvládání stresových a krizových situací,

7) dobré komunikační schopnosti a kvalitní písemný projev,

8) vstřícný přístup a proaktivní spolupráci při výkonu agendy krizového řízení,

9) dobrou orientaci v příslušné legislativě, znalost příslušných právních předpisů a jejich využití v každodenní práci,

10) schopnost obhájit názor,

11) průběžné vzdělávání v oblasti krizového řízení,

12) orientace na výkon a výsledek činnosti,

Předpokládaná náplň práce

komplexní zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti zajišťování obrany ČR v působnosti ORP, v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy ORP, zajišťování připravenosti ORP na řešení krizových stavů, zpracovává Dílčí plán obrany ORP, Plán nezbytných dodávek ORP, Plán regulačních opatření ORP atd., kompletní vedení rozsáhlé agendy krizového řízení.

Nabízíme

zajímavé platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, služební telefon, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí, finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

                          Předpokládaný nástup 1. prosince 2019, popř. dle dohody

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 18. listopadu 2019. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis v rozsahu max. 2 A4, ve kterém mimo jiné popíšete, co                      je podle Vašeho názoru vhodné udělat v oblasti prevence a předcházení

                              krizových situací

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr