Pozice referent/referentka oddělení úřadu územního plánování Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referent/referentka oddělení úřadu územního plánování Odboru stavebního a životního prostředí

Městského úřadu Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

Kvalifikační požadavky podle

§ 24 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen odpovídající praxe)

b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe

c) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu.

Kvalifikační požadavky splňuje též ten, kdo vykonával jako úředník územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 189 odst. 3 stavebního zákona).

Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování výhodou.

Znalosti oboru

Znalost systému veřejné správy, platné legislativy, zejména znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), jeho prováděcích vyhlášek zejména vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 128/2000Sb., o obcích, znalost zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, (vše ve znění pozdějších předpisů).

Orientace v projektové dokumentaci staveb velkou výhodou.                                  

Praxe ve státní správě a samosprávě

Výhodou, nikoliv však podmínkou, je předchozí praxe ve veřejné správě

Další požadované dovednosti

Samostatnost, důslednost a zodpovědnost, psychická odolnost, komunikativnost, vysoká úroveň vystupování a ústního i písemného projevu, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, znalosti geografických informačních systémů výhodou, velmi dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič).

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

Orientaci na výkon a kvalitu práce ve svěřené agendě,

dobrou orientaci v legislativě daného oboru a její aplikace.

Předpokládaná náplň práce

Provádí výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem podle § 6 stavebního zákona

 

Nabízíme

Pracovní poměr na dobu neurčitou,

zázemí stabilní instituce se zajímavým platovým ohodnocením,

možnost profesního vzdělávání,

pružnou pracovní dobu,

širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů Sick days.

 

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

                          Nástup možný ihned nebo dle dohody  

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 15. dubna 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:           strukturovaný profesní životopis

                                   originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                                   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                    motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr