pozice referenta/tky turistického informačního centra


Tajemník Městského úřadu Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/tky turistického informačního centra 

odboru školství, kultury, mládeže a sportu 

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Dosažené vzdělání

Úplné středoškolské s maturitní zkouškou

Studijní obor

Zaměření ekonomické, podnikání, management, turistický ruch výhodou 

Jazykové znalosti

Požadována aktivní znalost anglického jazyka,

aktivní znalost německého jazyka výhodou.

Charakteristika vykonávané činnosti

Poskytuje informace občanům své působnosti, aktualizuje zprávy na webových stránkách města a TIC, zajišťuje informace na portály cestovního ruchu, zabezpečuje účast na veletrzích a jiných akcích, zpracovává prezentační články o městě, zabezpečuje prodej vybraného zboží. Zabezpečuje půjčování kol, předprodej vstupenek, rezervaci na ubytování, stravování, kulturní, sportovní a společenské akce. Zajišťuje tvorbu propagačních materiálů. Zpracovává výkazy a zprávy, podklady pro Radu a Zastupitelstvo města Břeclavi. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou.

Praxe

V oblasti cestovního ruchu výhodou.

Požadované

dovednosti

Velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič). Schopnost samostatné práce, flexibilita, komunikativnost, kvalifikované a včasné plnění zadaných úkolů. Numerická způsobilost.

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.                                   

Předpokládaný nástup 1. 3. 2013, případně dle dohody.

 

Přihlášku zašlete nejpozději  do  10. 1. 2013 na níže uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.