Pozice tajemníka/tajemnice Městského úřadu Břeclav


                                                             Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

                                                          STAROSTA MĚSTA BŘECLAVI OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ
                                                                                     VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
                                                                    na obsazení pozice tajemníka/tajemnice
                                                                                  Městského úřadu Břeclav

Zákonné předpoklady

Požadavky na uchazeče podle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

-  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

-  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

-  způsobilost k právním úkonům,

-  trestní bezúhonnost,

-  splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci

1971,

-  minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:

a) jako vedoucí zaměstnanec,

b)  nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

c)        nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Kvalifikační požadavky

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Znalosti oboru

Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, znalost právní, ekonomické a personální problematiky, zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

Praxe ve státní správě a samosprávě

Výhodou předchozí praxe na úřadu - nikoliv však podmínkou

Praxe ve vedoucí pozici

Praxe ve vedoucí pozici min.3 roky výhodou

Další požadované dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), zdvořilé vystupování, samostatnost, rozhodnost, plánování, důslednost, organizační a manažerské schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) odpovědnost za vedení úřadu,

2)  loajalitu,

3)  samostatnost, spolehlivost a přesnost,

4)  schopnost vedení lidí na velmi vysoké úrovni

5)     schopnost systematicky pracovat na zkvalitnění


 

 

práce jednotlivců i kolektivu

6)  zvládání stresových a konfliktních situací

7)  výborné komunikační schopnosti a kvalitní písemný projev,

8)   vstřícný přístup a proaktivní spolupráci při řízení úřadu i mimo něj,

9)      dobrou orientaci v příslušné legislativě, znalost příslušných právních předpisů,

10) schopnost obhájit názor,

11) průběžné vzdělávání vedoucího zaměstnance,

12) orientace na výkon a výsledek činnosti,

13)  schopnost přicházet s návrhy na inovaci a také je realizovat

14)  u budoucího ved. zaměstnance předpokládáme také dobrý time-management, logické myšlení a psychickou odolnost

Předpokládaná náplň práce

Řídí chod úřadu, systematicky vede vedoucí odborů

ke zvyšování kvality jejich práce, kontroluje činnost svých podřízených. Spolupracuje s vedením města, naplňuje strategii úřadu a strategii města. Zabezpečuje personální obsazení úřadu, vytváří koncepce vedení úřadu.

Nabízíme

Zajímavé platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí, služební telefon, finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici a další benefity


 

Povinnou součástí přihlášky je předložení „Koncepce vedení Městského úřadu Břeclav“, ve které uchazeč představí svou představu o vedení úřadu. Očekávaným obsahem koncepce je mj. pohled uchazeče na vlastní priority při řízení úřadu, obecně formulované cíle při vedení kolektivu a představa o spolupráci a komunikaci s vedením Města Břeclav. Koncepce dále může obsahovat návrhy zlepšení fungování úřadu (dle míry znalosti problematiky i hodně obecně formulované), stejně tak uvedení konkrétních postupů, ěi nástrojů jak toho dosáhnout. V koncepci by se měl uchazeě zaměřit zejména na oblast rozvoje úřadu. Hodnocena bude zejména systematičnost návrhu, reálnost jeho provedení a také kreativita uchazeče. Rozsah koncepce max. 4 A4. Koncepci představí uchazeč komisi při výběrovém řízení. Budoucí zaměstnavatel vyžaduje, aby návrh měl formu souvislého textu, nikoliv jen bodové osnovy.

Povinnou součástí přihlášky je také motivační dopis v rozsahu max. 1 A4

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12 Předpokládaný nástup září 2019, případně dle dohody Místo výkonu práce: Břeclav

Kontaktní osoba pro zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: iana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu. Přihlášku adresujete na Bc. Svatopluka Pěčka, starostu města Břeclavi, v zalepené obálce označenou slovy: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení - tajemník úřadu“, a to vše nejpozději do 30. srpna 2019. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu') musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

Nutno doložit:        strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                              Koncepce vedení Městského úřadu Břeclav

                              lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. - týká se

                              pouze narozených před 1.12.1971

                                 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo

                                                                               nevybrat žádného uchazeče.

                                                   Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu
                                                              https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaiu-gdpr

  Břeclav, 7. srpna 2019

  Bc. Svatopluk Pěček, starosta