Přírodní zahrada mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765


Na tento projekt byla získána finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Obsah projektu
Tento projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole Břeclav, U Splavu 2765. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k odpovědnému chování k přírodě.

V rámci projektu byly realizovány nové herní prvky z přírodních materiálů – originální – dle nosného tématu zahrady „Splav a život kolem něj“.

Navrhované prvky nejsou nahodile umístěny, ale vytváří ucelený program v rámci celé zahrady. Odehrává se zde život rybáře, jeho rybářské chatrče, lodi, ryb, vody, kamenů i zeleně, která kolem vody roste. Rybář žije v dřevěném domku, kolem má rozmístěny různé sítě, plachty, lana, uvázanou loďku, visutou lávku V domečku s kuchyňkou a ponky probíhá oprava lodi, příprava ryb, vypěstovaných surovin a vaření. Základní obživa je získaná z pěstování bylin a zeleniny na vyvýšených záhonech, sběrem jedlých plodů z ovocných stromů a keřů. Kolem vody žijí zvířat, zejména ptáci a hmyz, o které se rybáři starají. Pomocí zvukovodu xylofonu jsou informování další rybáři, že loď přijíždí.

Realizace projektu umožňuje dětem získávat a rozvíjet všechny dovednosti dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání – dovednosti k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální i personální činnosti. Hravou formou tak získávají motivaci, znalosti a dovednosti.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   1 671 913,64 Kč
- zdroj žadatele                         381 479,32 Kč
- dotace z rozpočtu ERDF    1 218 743,55 Kč
- dotace ze SR                           71 690,77 Kč

Přírodní zahrada MŠ U Splavu

logo OPŽP+EU